Algemene voorwaarden

16 juni 2016

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Op al onze overeenkomsten zijn onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden primeren boven alle andere voorwaarden en kunnen door latere bedingen van de klant, zelfs na stilzwijgen van JÜRGEN VAN KEILEGOM BVBA, niet meer worden gewijzigd.


2. Offertes en prijzen
De geldigheidsduur van onze offertes is beperkt tot twee maanden vanaf de datum van de offerte.
Nochtans zullen orderbevestigingen/offertes kunnen aangepast worden indien zich tussen de datum ervan en de uitvoering der werken stijgingen voordoen van index of stijgingen van de prijzen van de in de offerte vervatte materialen of grondstoffen of de toepasselijke lonen.
Ingeval werd overeengekomen tegen vaste prijs, geldt deze prijs uitsluitend voor de in de offerte/orderbevestiging omschreven werken. Min- of meerwerken zullen het voorwerp uitmaken van een eventuele prijsaanpassing, aan de prijzen van kracht op het ogenblik der uitvoering van de werken.
Wanneer partijen overeengekomen zijn dat de werken in regie worden uitgevoerd, betekent dit dat de opdrachtgever zijn vertrouwen schenkt aan de aannemer m.b.t. de aangerekende hoeveelheid geleverde materialen en gepresteerde uren.

De opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn de afrekeningen te onderwerpen aan deskundige onderzoeken, tenzij hij kan aantonen dat deze klaarblijkelijk materiële vergissingen bevatten waarover partijen het niet eens geraken, ofwel klaarblijkelijk afbreuk doen aan de goede trouw.
De prijzen in al onze offerten, prijsberekeningen, orderbevestigingen of overeenkomsten zijn steeds exclusief de opruimingswerken, zoals bijvoorbeeld het afbreken van oude installaties.

Onvoorziene meerwerken, voortspruitende uit eventuele constructieve problemen of verkeerde mededelingen of om welke reden ook, zullen worden verrekend in daguren, vermeerderd met de prijs van de gebruikte materialen.


3. Levering – oplevering – aanvaarding der werken – garantie
De opgegeven leveringstermijn geldt louter ten titel van aanwijzingen en houdt vanwege JÜRGEN VAN KEILEGOM BVBA geen enkele verbintenis in.

De ingebruikname van de uitgevoerde installaties geldt als oplevering ervan.

Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na de ingebruikname of binnen de 8 dagen na de verzending van de eindafrekening. Wat dit laatste betreft, geldt de datum van de poststempel, als datum van verzending. Bij gebreke aan voorlegging van deze poststempel geldt de datum, voorkomende op de afrekening, als datum van verzending.

In geen geval zullen klachten over zichtbare gebreken na de datum van de aanvaarding der weken, zoals hierboven omschreven, nog in overweging kunnen worden genomen.

Alle klachten over eventuele zichtbare gebreken na bovenvermelde datum van aanvaarding der werken zijn onontvankelijk en dienen doorJÜRGENVAN KEILEGOM BVBA niet meer in overweging genomen.

De waarborg voor andere gebreken die door het gebruik zouden kunnen tot uiting komen, en welke gebeurlijke veroorzaakt zijn door fouten in de uitvoering van het werk, loopt op één jaar na de beëindiging der werken.


4. Betalingen – annulatie
Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.
Indien de factuur aanleiding moet geven tot de verzending van een herinnering of een ingebrekestelling, zal van rechtswege een intrest verschuldigd zijn van 10% vanaf de datum van de factuur.

Bovendien zal ter vergoeding van de bijkomende administratiekosten, contentieus en intrestverlies een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Wanneer een orderbevestiging achteraf door de opdrachtgever wordt geannuleerd, dan zal deze laatste een conventionele en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 30% van de voorziene of berekende aannemingssom.


5. Geschillen en bevoegdheid
Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Alle betwistingen van welke aard ook, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Lier of de rechtbank van Eerste Aanleg of de rechtbank van Koophandel te Mechelen, onverminderd het recht van JÜRGEN VAN KEILEGOM BVBA het geschil te brengen voor de Rechtbank van de woonplaats/de zetel van de koper.